Algemene Voorwaarden Ladrak advocatenpraktijk

Toepasselijkheid

1. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de aan het kantoor verbonden advocaten (hierna: de advocaat) en ten behoeve van degenen – waaronder derden – die bij de uitvoering van de verleende opdrachten voor hen werkzaam zijn.

2. Alle opdrachten kunnen, tenzij anders afgesproken, door ieder van de aan het kantoor verbonden advocaten (mede) worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7: 407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

Vertrouwelijkheid gegevens/communicatie

3. De advocaat zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige maatregelen treffen ter bewaking van de vertrouwelijkheid van alle verstrekte gegevens. Daarbij geeft de opdrachtgever aan de advocaat toestemming deze gegevens met derden te delen, voor zover dat in het kader van de opdracht nodig is.

4. De opdrachtgever verleent toestemming aan de advocaat van elektronische communicatie gebruik te maken. Hij is er zich daarbij van bewust dat deze vorm van communicatie niet 100% veilig is en dat berichten mogelijk niet (op het juiste adres) aankomen.

5. Op de website van het kantoor is de Privacyverklaring gepubliceerd.

Honorarium

6. De verzonden declaraties dienen binnen 21 dagen te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn en de advocaat na aanmaning gerechtigd is wettelijke rente en incassokosten – vast te stellen op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief BTW – in rekening te brengen.

7. De advocaat kan te allen tijde een voorschotbetaling van de opdrachtgever verlangen.

8. Het honorarium wordt bepaald door de aan de zaak bestede tijd maal het voor de zaak afgesproken uurtarief. Het bij aanvang van de zaak afgesproken uurtarief kan – in goed overleg - tussentijds worden verhoogd en/of jaarlijks worden geïndexeerd.

Aansprakelijkheid

9. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheids­verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat terzake van honoraria in rekening is gebracht en is voldaan, met een maximum van € 10.000,-.

10. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in ieder geval indien de advocaat daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen een jaar na de dag dat degene wiens aanspraak het betreft bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten en omstandigheden waarop de aanspraak is gebaseerd.

11. De keuze van in te schakelen derden zal, waar mogelijk, door de advocaat geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten van deze derden. De advocaat is gerechtigd om ook zonder toestemming vooraf namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van genoemde derden te aanvaarden.

12. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, voorzover deze aanspraken samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, dit tenzij de advocaat zich schuldig heeft gemaakt aan opzet of bewuste roekeloosheid.

Klachtenregeling

13. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Na het doorlopen van de op de website van het kantoor (www.ladrak-advocatenpraktijk.nl) weergegeven interne klachtenregeling wordt de dan nog niet opgeloste klacht beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur. Informatie hierover kan bij de advocaat worden opgevraagd.

Warmond, 01-01-2020

WAA - De Stichting Werkgroep Artsen Advocaten High Trust - Raad voor Rechtsbijstand De Geschillencommissie Advocatuur

© Webdesign by JBB Media