Algemene Voorwaarden

1. Ladrak advocatenpraktijk is een advocatenkantoor dat gevestigd is in Leiden en zich verregaand gespecialiseerd heeft in het bijstaan van slachtoffers van ongevallen en medische fouten.

2. Alle opdrachten kunnen, tenzij anders afgesproken, door ieder van de aan het kantoor verbonden advocaten (mede) worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7: 407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

3. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de aan het kantoor verbonden advocaten (hierna: de advocaat) en ten behoeve van degenen – waaronder derden – die bij de uitvoering van de verleende opdrachten voor hen werkzaam zijn.

4. De verzonden declaraties dienen binnen 21 dagen te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn en zonder aanmaning de wettelijke rente verschuldigd is. Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd. Voor de hoogte van deze kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). 

5. Per 1 januari van ieder jaar kunnen de tarieven worden aangepast op basis van gegevens als de loonontwikkeling, de stijging van de kosten en de mate van specialisatie.

6. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat terzake van honoraria in rekening is gebracht met een maximum van € 15.000,-.

7. De keuze van in te schakelen derden zal, waar mogelijk, door de advocaat geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten van deze derden. De advocaat is gerechtigd om namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van genoemde derden te aanvaarden.

8. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, voorzover deze aanspraken samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, dit tenzij de advocaat zich schuldig heeft gemaakt aan opzet of bewuste roekeloosheid.

9. Op de dienstverlening is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Na het doorlopen van de kantoorklachtenregelingn worden alle dan nog niet opgeloste geschillen, inclusief alle declaratieverschillen, beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. 

(Versie februari 2016)

LSA - Vereniging van Letselschade Advocaten ASAP - Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade WAA - De Stichting Werkgroep Artsen Advocaten
High Trust - Raad voor Rechtsbijstand De Geschillencommissie Advocatuur

© Webdesign by JBB Media